شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

503 108  611 

شهید رجایی

255  43 298

شهید باهنر

33 35 

امام خمینی (ره)

346 93 439 

آبادان

30 12  42 

خرمشهر

72 20 90 

بوشهر

200 41  241 

چابهار

17 21 

نوشهر

147  24  171

امیراباد

4  0  4

انزلی

199  40  239

ارومیه

10 0 14

لنگه

 2  0  2

جمع

1816  391  2207

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

 208

شهیدرجائی

155

شهیدباهنر

24

امام خمینی(ره)

206

آبادان

10

خرمشهر

65

بوشهر

124

چابهار

32

نوشهر

109

امیرآباد

50

انزلی

173

ارومیه

7

لنگه

19

گز

9

 سایرین(مأمور ، مرخصی بدون حقوق و ...)

18

جمع کل

1209