دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

501 109  610

شهید رجایی

261  44 305

شهید باهنر

33 35 

امام خمینی (ره)

342 96 438 

آبادان

29 11  40 

خرمشهر

69 21 90 

بوشهر

194 42  236

چابهار

14 5 19

نوشهر

134  24 158

امیراباد

4  0  4

انزلی

198  44  242

ارومیه

10 4 14

لنگه

 2  0  2

جمع

1791 402  2193

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

 208

شهیدرجائی

153

شهیدباهنر

24

امام خمینی(ره)

202

آبادان

10

خرمشهر

63

بوشهر

123

چابهار

28

نوشهر

108

امیرآباد

49

انزلی

173

ارومیه

7

لنگه

19

گز

10

 سایرین(مأمور ، مرخصی بدون حقوق و ...)

21

جمع کل

1198