سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

501 108  609 

شهید رجایی

255  43 298

شهید باهنر

33 35 

امام خمینی (ره)

342 95 437 

آبادان

30 11  41 

خرمشهر

70 21 91 

بوشهر

198 42  240 

چابهار

14 5 19

نوشهر

140  24 164

امیراباد

4  0  4

انزلی

198  43  241

ارومیه

10 4 14

لنگه

 2  0  2

جمع

1797  394  2195

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

 209

شهیدرجائی

155

شهیدباهنر

24

امام خمینی(ره)

200

آبادان

10

خرمشهر

63

بوشهر

123

چابهار

30

نوشهر

109

امیرآباد

50

انزلی

173

ارومیه

7

لنگه

19

گز

9

 سایرین(مأمور ، مرخصی بدون حقوق و ...)

19

جمع کل

1200