یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

 تاریخچه صندوق:

صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادرودریانوردی، براساس ماده ١ مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه آیین نامه استخدامی سازمان بنادرودریانوردی و به استناد ماده 35 آیین نامه استخدامی این سازمان (مصوب مرداد ماه 1349) بر اساس قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری ، ازکارافتادگی و فوت (مصوب اسفند ماه 1349) در سال 1353 تاسیس شد و مطابق با مفاد ماده 3 مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه مذکور، دارای اساسنامه مصوب شهریور ماه 1354 شورای عالی سازمان بوده و تحت نظر شورای صندوق به ریاست مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی اداره می شود .
صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین وابسته به سازمان بنادرودریانوردی بوده و دارای شخصیت حقوقی بوده و از لحاظ اداره و بهره برداری از منابع ، دارای استقلال مالی است.
دفتر مرکزی صندوق در تهران قراردارد و در صورت نیاز می تواند با تصویب شورای صندوق در هر یک از شهرستان ها و یا در خارج از کشور نیز نمایندگی یا شعبه دایر نماید .
 
ارکان صندوق :
الف- شورای صندوق

که متشکل ازمعاون محترم وزیرراه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی به عنوان ریاست شورا، معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع ، دو تن از مشاورین یا کارشناسان ارشد و با تجربه  در امور بازنشستگی و رفاه این سازمان و رئیس صندوق است .
 
ب- رئیس صندوق
 
منابع درآمدی صندوق :
الف - کسور بازنشستگی پیش بینی شده در مقررات اصلاحی بازنشستگی ووظیفه سازمان بنادر ودریانوردی ، که از طرف مستخدمین شاغل و سازمان پرداخت می شود .
ب - درآمد حاصل از به کارگیری منابع صندوق در فعالیت های سرمایه گذاری ، خرید اوراق و اسناد بها دار.
ج:کمک ها و هدایای سازمان بنادرودریانوردی .