یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/قوانین و مقررات بازنشستگی

قوانین و مقررات بازنشستگی

- نرخ کسور بازنشستگی
- مقرری ماه اول
- استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی 
- استعفا 
- انفصال دائم ، اخراج و یا بازخریدی
- اضافه پرداختی کسور
- انتقال کسور
- ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بین صندوقها

 

مبانی محاسبه کسور بازنشستگی 
- تعریف کسور بازنشستگی
کسور بازنشستگی ، درصدی از حقوق و مزایا است که حسب ماده 4 مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه سازمان بنادر و کشتیرانی بطور ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت می گردد .
درصدی از این وجوه توسط مستخدمین ( کارکنان ) و درصدی هم توسط کارفرما ( سازمان ) پرداخت می گردد .

 

- نرخ کسور بازنشستگی:
نرخ کسور بازنشستگی ، نرخی ( درصدی ) است که با اعمال آن در جمع حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی ، میزان کسور بازنشستگی مشخص می گردد . این نرخ علی الاصول بر مبنای محاسبات آماری تعیین و در مقاطع چند ساله با توجه به وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی مورد بررسی قرار می گیرد . نرخ کسور بازنشستگی در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان به موجب ماده 12 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/02/1379مجلس شورای اسلامی ، از سال 1379 بـرابـر 5/22% می باشد کـه 9% آن مربوط بـه مستخدمین ( کارکنان ) و 5/13% ( معادل یک برابر و نیم سهم کارکنان ) از آن مربوط به کارفرما (سازمان ) می باشد .
ضمناً با توجه به تصویب هیات محترم عامل سازمان طی اجلاس 1092 مورخ 2 /7 /1375 ، 6/2% نیز بابت تامین بخشی از هزینه های صندوق به سهم سازمان افزوده شده است .

 

- مقرری ماه اول:
 مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی ( آزمایشی به رسمی ) و یا افزایش حقوق و مزایا به شرح موارد ذیل از حقوق مستخدم برداشت و به صندوق بازنشستگی سازمان واریز می گردد .
- به موجب ماده 12 مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه سازمان بنادر و کشتیرانی اولین حقوق ( حقوق مبناء و افزایش سنواتی ) و فوق العاده شغل مستخدمینی که دوره آزمایشی یا کارآموزی را طی کرده و به استخدام قطعی سازمان پذیرفته شوند به صندوق بازنشستگی سازمان پرداخت می شود .
حسب مفاد ماده 100 قانون استخدام کشوری ، مبلغ مـاه اول هـرگـونـه افزایش حقوق « حقوق مبناء » « افزایش سنواتی » ، « تفاوت تطبیق » و « فوق العاده شغل » کارکنان ثابت سازمانی ( مشترکین ) بایستی به صندوق بازنشستگی سازمان پرداخت گردد .

 

- استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی :
مشترکین صندوق بازنشستگی در حالات زیر از شمول مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان خارج شده و حق درخواست استرداد کسور پرداختی خود و یـا انتقال کسور بـه سایـر صندوقهای بازنشستگی ( درصورت عدم دریافت) را دارند.

 

استرداد کسور:

 

- استعفا :
مستخدم رسمی دولت بـه موجب ماده 64 قانون استخدام کشوری می تواند بـا یک مـاه اعلام قبلی از خدمت دولت با شرط قبول دولت استعفاء نماید .در این صورت حسب مفاد ماده 66 ق.ا.ک کلیه وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد .

 

- بازخرید خدمت با درخواست مستخدم:
با توجه به اصلاحیه تبصره یک ماده 74 ق.ا.ک مصوب 27/03/1365 ، مستخدمین شاغل در مشاغل غیر تخصصی در صورت داشتن سابقه کارکمتر از 20 سال می توانند با درخواست شخصی و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به موجب تبصره 2 ماده 74 ، شاغلین مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرایی می توانند بازخرید خدمت شوند و به موجب مفاد همین تبصره کسور بازنشستگی پرداختی ( سهم مستخدم ) به آنها مسترد خواهد شد .

 

- انفصال دائم ، اخراج و یا بازخریدی:
به موجب تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 کسور بازنشستگی کارمندانی که به موجب قانون اشاره شده به انفصال دائم ، اخراج و یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند قابل پرداخت است .
- اضافه پرداختی کسور:
وجوه اضافه پرداختی بابت کسور بازنشستگی و مازاد برسی سال و اشتباه واریزی .
- انتقال کسور:
الف : با توجه به قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/03/1365 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوط مصوب 27/11/1365 و تغییرات بعدی و اصلاحیه ماده 8 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 54194 مورخ 31/05/1368 و جلسه مورخ 18/12/1378 هیئت وزیران ، در مواقعی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء ، اخراج ، بازخرید خدمت و یا انفصال دائم و یا انتقال به دستگاههایی که مشمول مقررات بازنشستگی و صندوق بازنشستگی دیگر می باشند قطع شود ، درصورتی که کسور بازنشستگی خود را دریافت ننموده باشد می تواند درخواست انتقال کسور بازنشستگی به صندوق جدید بنماید .
- چگونگی انتقال کسور و احتساب مابه التفاوت مربوط ( از شخص متقاضی دریافت می گردد ) مطابق آئین نامه اشاره شده خواهد بود و در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزاً و یا کلاً از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته اند مساله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است .
ب :42: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب17/1/1379مجلس شورای اسلامی ماده 42 : کلیه بیمه شدگان ( به استثنای کادنیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات ) می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ایخود اقدام کنند.

 

- ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بین صندوقها:
شماره : 14330/ت 23997هـتاریخ 4/4/1380
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1608/319-7199/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو به استناد ماده (42) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران - مصوب 1379- ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقها ی بیمه را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1: شاغلان مشترک هر یک از صندوق های بیمه که از این پس بیمه شده نامیده
می شوند می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خود
اقدام نمایند .
تبصره 1- صندوقهای بیمه موظفند با رعایت این تصویبنامه نسبت به پذیرش درخواست مشترکان جدید اقدام کنند .
تبصره 2- کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند .
ماده 2: هر یک از بیمه شدگان فقط برای یک بارمجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند .
تبصره - بیمه شدگان جدید الاستخدام نیز میتوانند قبل از صدور حکم استخدام قطعی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند .
ماده 3: بیمه شده تقاضای انتقال خود را به صورت کتبی به صندوق بیمه جدید ارایه می کند . صندوق جدید نیز تا یک ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می نماید و صندوق بیمه قبلی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تقاضی صندوق بیمه جدید ، وجوه قابل انتقال رابه آن صنددوق منتقل نماید .
ماده 4: چگونگی محاسبه مبلغ مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی قابل انتقال که توسط مستخدم پرداخت می شود بشرح زیر است : کسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر درصندوق بیمه جدید ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی در تاریخ جا به جایی با اولین حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید که مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی می شوند ( هر کدام که بیشتراست ) ضرب در تمام ماههای سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه جـدیـد منهای مجموع وجوهی که بـه عنوان کسور بازنشستگی یـا حق بیمه متعلقه ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) و تفاوت تطبیق حقوق و مقرری ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی به صندوق بیمه جدید منتقل شده است .