یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

512 135 647

شهید رجایی

262  52 314

شهید باهنر

35 37 

امام خمینی (ره)

339 105 444

آبادان

26 13  39

خرمشهر

76 25 101

بوشهر

188
58 246

چابهار

17 4 21

نوشهر

141 33 174

امیراباد

8 0

8

انزلی

213  51  264

ارومیه

10 3 13

لنگه

 4  1  5

جمع

1831 482  2313

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

212

شهیدرجائی

135

شهیدباهنر

20

امام خمینی(ره)

202

آبادان

10

خرمشهر

51

بوشهر

126

چابهار

44

نوشهر

116

امیرآباد

51

انزلی

157

ارومیه

7

لنگه

16

گز

11

 سایرین(مأمور، مرخصی بدون حقوق و ...)

19

جمع کل

1177