چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

511 122  633

شهید رجایی

265  50 315

شهید باهنر

33 35 

امام خمینی (ره)

334 102 436

آبادان

27 12  39 

خرمشهر

74 22 96 

بوشهر

187 54  241

چابهار

15 5 20

نوشهر

139 27 166

امیراباد

5  0 5

انزلی

205  48  253

ارومیه

10 4 14

لنگه

 3  0  3

جمع

1808 448  2256

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

212

شهیدرجائی

133

شهیدباهنر

22

امام خمینی(ره)

195

آبادان

9

خرمشهر

60

بوشهر

116

چابهار

31

نوشهر

119

امیرآباد

47

انزلی

162

ارومیه

7

لنگه

18

گز

11

 سایرین(مأمور ، مرخصی بدون حقوق و ...)

22

جمع کل

1164