جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

507 110  617

شهید رجایی

258  45 303

شهید باهنر

31 33 

امام خمینی (ره)

336 97 433 

آبادان

28 11  39 

خرمشهر

70 21 91 

بوشهر

195 43  238

چابهار

14 5 19

نوشهر

132  24 156

امیراباد

4  0  4

انزلی

200  44  244

ارومیه

10 4 14

لنگه

 2  0  2

جمع

1787 406  2193

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

 208

شهیدرجائی

146

شهیدباهنر

28

امام خمینی(ره)

203

آبادان

10

خرمشهر

62

بوشهر

128

چابهار

29

نوشهر

124

امیرآباد

50

انزلی

170

ارومیه

7

لنگه

19

گز

10

 سایرین(مأمور ، مرخصی بدون حقوق و ...)

20

جمع کل

1214