سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
 

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

515 125  640

شهید رجایی

264  52 316

شهید باهنر

35 37 

امام خمینی (ره)

339 101 440

آبادان

27 12  39 

خرمشهر

77 22 99 

بوشهر

188 55  243

چابهار

15 4 19

نوشهر

142 27 169

امیراباد

7  0 7

انزلی

207  48  255

ارومیه

10 4 14

لنگه

 3  0  3

جمع

1829 452  2281

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

209

شهیدرجائی

132

شهیدباهنر

20

امام خمینی(ره)

187

آبادان

9

خرمشهر

56

بوشهر

118

چابهار

30

نوشهر

117

امیرآباد

46

انزلی

162

ارومیه

7

لنگه

15

گز

11

 سایرین(مأمور، مرخصی بدون حقوق و ...)

20

جمع کل

1139