سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
 

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

517 128  645

شهید رجایی

263  52 315

شهید باهنر

35 37 

امام خمینی (ره)

341 103 444

آبادان

26 13  39

خرمشهر

77 23 100

بوشهر

191
55 246

چابهار

17 4 21

نوشهر

141 31 172

امیراباد

7  0 7

انزلی

210  50  260

ارومیه

10 3 13

لنگه

 5  0  5

جمع

1840 464  2304

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

207

شهیدرجائی

132

شهیدباهنر

20

امام خمینی(ره)

192

آبادان

8

خرمشهر

52

بوشهر

119

چابهار

28

نوشهر

115

امیرآباد

45

انزلی

160

ارومیه

7

لنگه

16

گز

10

 سایرین(مأمور، مرخصی بدون حقوق و ...)

20

جمع کل

1131