چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
 

اطلاعات بازنشستگان و موظفین بنادر

 


آخرین آمار بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی تهران و بنادر کشور 

 

محل مربوطه

بازنشسته

مستمری بگیر

جمع

تهران

514 132 646

شهید رجایی

264  52 316

شهید باهنر

35 37 

امام خمینی (ره)

339 105 444

آبادان

27 13  40

خرمشهر

77 23 100

بوشهر

189
56 245

چابهار

17 4 21

نوشهر

138 31 169

امیراباد

8 0

8

انزلی

210  50  260

ارومیه

10 3 13

لنگه

 4  0  4

جمع

1832 471  2303

 

 

آخرین آمار مشترکین صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

محل مربوطه

تــــــعداد 

 مرکز

209

شهیدرجائی

132

شهیدباهنر

20

امام خمینی(ره)

191

آبادان

9

خرمشهر

51

بوشهر

127

چابهار

40

نوشهر

114

امیرآباد

48

انزلی

158

ارومیه

7

لنگه

16

گز

11

 سایرین(مأمور، مرخصی بدون حقوق و ...)

18

جمع کل

1151