چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
توسط این لینک میتوانید کلیه نسخ نشریه خبری تجلیل ، ویژه بازنشستگان و موظفین سازمان بنادرودریانوردی را با فرمت pdf دریافت و مشاهده نمایید.