یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/پاسخ به سوالات متداول بازنشستگان

پاسخگویی به سوالات اساسی

سوال ؛بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی چگونه می توانند کارت شناسایی دریافت کنند؟

پاسخ ؛ به منظور سهولت در شناسایی پرسنل بازنشسته سازمان بنادرودریانوردی ترتیبی اتخاذ شده است تا پس از بازنشستگی کلیه کارکنان کارت شناسایی دریافت نمایند.

مقررات و شرایط:

- کارت شناسایی صرفاً جهت بازنشستگان رسمی سازمانی صادر می شود.

- بازنشستگان حقوق بگیر مرکز می توانند با مراجعه به امور اداری صندوق و ارایه مدارک ذیل نسبت به دریافت کارت شناسایی اقدام نمایند.

- بازنشستگان بنادر کشور نیز می توانند با مراجعه به کارگزینی محل خدمت خود و ارایه مدارک ذیل نسبت به دریافت کارت شناسایی اقدام کنند.

- مدت زمان مورد نیاز جهت صدور کارت شناسایی یک هفته الی یک ماه می باشد

مدارک لازم:

- تکمیل فرم شماره1   توسط فرد بازنشسته.

- یک قطعه عکس رنگی 4×3 جدید با زمینه سفید.

- تصویر شناسنامه و یا کارت ملی.

  • شایان ذکر است ؛ جهت تمدید کارت شناسایی، ارایه کارت قبلی به انضمام یک قطعه عکس 4×3 الزامی است. 

 

 سوال ؛ در صورت مفقود  شدن کارت های شناسایی بازنشستگان چه باید بکنند؟

 پاسخ ؛ درج آگهی مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار استان و ارایه تصویر کامل روزنامه منتشره به امور اداری صندوق و یا کارگزینی محل خدمت جهت بازنشستگان بنادر در اولین فرصت.

 

سوال ؛ بازنشستگان سازمان بنادرودریانوردی چگونه می توانند از امکانات اقامتی « هتل مهستان» مشهد مقدس استفاده نمایند؟

پاسخ ؛ یکی دیگر  از خدمات رفاهی امور اداری صندوق بازنشستگی ، پذیرش زائران بازنشسته و وظیفه بگیر سازمان در هتل مهستان مشهد می باشد.

مقررات و شرایط:

- تماس تلفنی جهت أخذ تاریخ مورد نظر و انجام هماهنگی اولیه.

- حضور فرد بازنشسته و یا وظیفه بگیر در محل امور اداری صندوق (کانون و یا ادارات رفاه بنادر در خصوص بازنشستگان و موظفین حقوق بگیر بنادر ) جهت تکمیل فرم پذیرش.

- خاطرنشان می سازد ؛مشترکینی که در شهرستان ها ساکن هستند و دسترسی به کانون های بازنشستگی ندارند، صرف با تماس تلفنی نیز به آنان خدمات ارائه خواهد شد.

-         هزینه کلیه خدمات هتل (به استثنای ناهار و شام ) در تعهد صندوق بازنشستگی سازمان بنادر وردیانوردی است.

-         مدت اقامت برای متقاضیان از مرکز و بنادر شمالی کشور صرفاً 3 شب و 4 روز و برای متقاضیان از بنادر جنوبی کشور 6 شب و 7 روز است.

-         استفاده از خدمات هتل تنها جهت فرد بازنشسته و افراد تحت تکفل وی مجاز خواهد بود.

مدارک لازم:

-         تکمیل و تحویل فرم درخواست استفاده از امکانات اقامتی  هتل فرهاد مشهد مقدس(فرم شماره۹).

-         همراه داشتن کارت شناسائی (کارت ملی) و برگه ثبت نام در هنگام مراجعه به هتل.

 

 سوال ؛بازنشستگان حقوق بگیر بنادر جنوبی کشور که جهت درمان عازم شهر شیراز می شوند ، چگونه می توانند از امکانات اقامتی « هتل آریوبرزن» استفاده کنند؟

پاسخ ؛ نظر به تقاضای بازنشستگان و موظفین بنادر جنوبی درخصوص ایجاد تسهیلات اسکان در شهرستان شیراز جهت اقامت مراجعین به مراکز درمانی این شهر از یکسو و نیز در اجرای مصوبات کارگروه رفاهی صندوق بازنشستگی، تصمیم برآن گردید تا صندوق بازنشستگی نسبت به انعقاد قرارداد با هتل آریوبرزن شیراز جهت منتفع نمودن بازنشستگان و موظفین بنادر جنوبی از مزایای اقامت و پذیرایی در شهرستان مذکور با نیات درمانی اهتمام ورزد.

مقررات و شرایط:

-         واحدهای مذکور صرفاً به منظور انجام امور درمانی واگذار می شود.

-         واحدهای مذکور تنها به بازنشستگان و موظفین ساکن بنادر جنوبی کشور از جمله؛ بنادر شهید رجائی، امام خمینی(ره)،         بوشهر، خرمشهر و آبادان واگذار می شود.

-         واگذاری واحدهای مذکور تنها با ارائه معرفی نامه کتبی صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی انجام می پذیرد.

-         واحدهای مذکور تنها به متقاضیان بازنشسته و یا موظف و یک نفر همراه آنان واگذار می شود.

مدارک لازم:

-         ارائه معرفی نامه کتبی ممهور به مهر صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادرودریانوردی .

-         ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همراه.

-         ارائه اصل کارت خودرو (درصورت درخواست پارکینگ).

-          هماهنگی تلفنی جهت أخذ تاریخ مورد نظر و انجام هماهنگی اولیه.

-         تکمیل و ارائه فرم شماره10 با هماهنگی کانون های بازنشستگی مستقر در بنادر.

-         بررسی تأییدیه های کانون توسط امور اداری، الصاق فرم پذیرش و ارسال فرم مزبور به هتل.

-         محل اقامت برای اسکان4 نفر پیش بینی شده است.

-         هزینه اقامت4 نفر با صبحانه بر عهده صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادرودریانوردی می باشد.

-         مدت اقامت برای ثبت نام کنندگان3 شب و 4 روز  می باشد.

 

سوال ؛ بازنشستگان حقوق بگیر بنادر کشور  که جهت  درمان عازم تهران  می شوند ، چگونه می توانند از امکانات اقامتی صندوق در « میهمانسرای مرزداران»  بهره مند شوند؟

پاسخ ؛ نظر به تقاضای بازنشستگان و موظفین بنادر کشور درخصوص ایجاد تسهیلات اسکان در شهر تهران به منظور اقامت مراجعین به مراکز درمانی از یکسو و نیز در اجرای مصوبات کارگروه رفاهی صندوق بازنشستگی، تصمیم برآن گردید تا صندوق بازنشستگی نسبت به ابتیاع مهمانسرای تهران جهت منتفع نمودن بازنشستگان و موظفین کلیه بنادر از مزایای اقامت و پذیرایی در شهرستان مذکور با نیات درمانی اهتمام ورزد.

مقررات و شرایط:

-         واحدهای مذکور صرفاً به منظور انجام امور درمانی واگذار می شود.

-         واحدهای مذکور به بازنشستگان و موظفین سراسر کشور واگذار می شود.

-         واگذاری واحدهای مذکور تنها با ارائه معرفی نامه کتبی صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان انجام می پذیرد.

-         واحدهای مذکور تنها به متقاضیان بازنشسته و یا موظف و یک نفر همراه آنان واگذار می شود.

مدارک لازم:

-         ارائه معرفی نامه کتبی ممهور به مهر صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین.

-         ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همراه.

-         ارائه اصل کارت خودرو (درصورت درخواست پارکینگ).

-          برقراری تماس تلفنی جهت أخذ تاریخ مورد نظر و انجام هماهنگی اولیه.

-         تکمیل و ارائه فرم شماره10 با هماهنگی کانون های بازنشستگی مستقر در بنادر.

-         بررسی تأییدیه های کانون توسط امور اداری، الصاق فرم پذیرش و ارسال فرم مزبور به هتل.

-         محل اقامت برای اسکان4 نفر پیش بینی شده است.

-         هزینه اقامت4 نفر با صبحانه بر عهده صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادرودریانوردی می باشد.

-         مدت اقامت برای ثبت نام کنندگان3 شب می باشد.

 

سوال ؛شرایط ومراحل صدور گواهی حقوق بازنشستگان چگونه است؟ لطفا توضیح بفرمایید؟

پاسخ ؛ شرایط و مراحل صدور گواهی به شرح ذیل می باشد؛

 - صدورو تحویل گواهی حقوق براساس درخواست افراد بازنشسته و صرفاً با مراجعه حضوری متقاضیان انجام می پذیرد.

- حضور بازنشسته و یا موکل قانونی وی با در دست داشتن وکالتنامه معتبر، برای دریافت گواهی حقوق الزامی است.

- متن گواهی حقوق صرفاً بیانگر عضویت صاحب گواهی در زمره بازنشستگان سازمان بنادرودریانوردی بوده و نشان دهنده میزان حقوق مبناء در زمان صدور گواهی است.

-بر این اساس قبول هرگونه تعهد مالی، ضمانت اداری و هرگونه توضیح که موجب بار مالی، اداری و حقوقی باشد ، ممنوع است.


مدارک لازم:

- تصویر آخرین فیش حقوقی.

- ارایه درخواست کتبی مبنی بر نیاز به گواهی حقوق.

 

سوال ؛گواهی کسر از حقوق و ضمانت وام بازنشستگان چگونه صادر می شود ؟ شامل چه مراحلی است ؟

پاسخ ؛ صدورو تحویل گواهی کسر از حقوق و ضمانت وام براساس درخواست افراد بازنشسته و صرفاً با مراجعه حضوری متقاضیان انجام می پذیرد.

- تکمیل فرم درخواست گواهی کسر از حقوق یا ضمانت وام در امور اداری صندوق.

- حضور فرد بازنشسته و یا وکیل قانونی وی با دردست داشتن وکالتنامه رسمی معتبر برای دریافت گواهی کسر از حقوق و

ضمانت وام ، الزامی است.

 - گواهی کسر از حقوق و یا ضمانت وام صرفاً درصورتیکه سقف ضمانت و یا أخذ وام درخواست کننده تکمیل نشده باشد، صادر میگردد. در غیر اینصورت متقاضی می بایست نسبت به استهلاک وام های قبلی خود اقدام نماید تا مجاز به دریافت گواهی کسر از حقوق و یا ضمانت وام دیگری شود.

 - درخواست گواهی کسر از حقوق یا ضمانت وام بازنشستگان و موظفین مطابق با ضوابط صورت می پذیرد.

مدارک لازم:

- تصویر فیش حقوقی.

- تکمیل و ارائه فرم درخواست گواهی کسر از حقوق و یا ضمانت وام.

  

 سوال ؛کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان چگونه پرداخت می شود ؟

پاسخ ؛ قابل ذکر است؛ کمک هزینه موردنظر در اجرای بند 1-1-3-3 از فصل دوم آئین نامه نحوه بهره برداری از منابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادرودریانوردی درخصوص پرداخت کمک هزینه ازدواج دائم فرد بازنشسته و یا یکی از فرزندان وی ، برای یکبار قابل پرداخت است.

- رقم قابل پرداخت برابر با مبلغ000/000 /3 ریال است.


مقررات و شرایط:

کمک هزینه ازدواج صرفاً با ارائه درخواست کتبی به امور اداری صندوق و یا کارگزینی محل دریافت حقوق و صدور مجوز پرداخت آن مرجع به صندوق بازنشستگی قابل اقدام خواهد بود.

مدارک لازم:

- تصویر3 صفحه ابتدایی سند ازدواج.

- تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین.

 

سوال ؛ کمک هزینه فوت بازنشستگان چگونه به خانواده های آنان پرداخت می شود؟

پاسخ ؛ قابل ذکر است ؛کمک هزینه موردنظر در اجرای بند 2-1-3-3 از فصل دوم آئین نامه نحوه بهره برداری از منابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص پرداخت کمک هزینه در خصوص فوت افراد بازنشسته و یا یکی از افراد تحت تکفل وی قابل پرداخت است.

- رقم قابل پرداخت برابر با مبلغ000/000/ 3ریال است.

مقررات و شرایط:

کمک هزینه فوت صرفاً با ارائه درخواست کتبی فرد متقاضی به امور اداری صندوق و یا کارگزینی محل دریافت حقوق خدمت و صدور مجوز پرداخت آن مرجع به صندوق بازنشستگی قابل اقدام خواهد بود.

مدارک لازم:

- تصویر شناسنامه ابطال شده متوفی.

- ارایه گواهی فوت.

سوال ؛ تسهیلات پیش بینی شده صندوق برای صدور بیمه نامه های شخص ثالث ، بدنه ، حوادث انفرادی و آتش سوزی منازل مسکونی شامل  چه مواردی است ؟ چگونه بر قرار می شوند ؟

 پاسخ ؛

بیمه شخص ثالث و حوادث راننده:

 

مقررات و شرایط:

-         پرداخت حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری به صورت30 درصد کل حق بیمه نقد و مابقی حداکثر در5 قسط ماهانه متوالی، مشروط بر اینکه هر قسط کمتر از  500/000 ریال نباشد،صورت می گیرد.

مدارک لازم:

-         تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا شناسنامه) فرد بازنشسته در صورت استفاده از بیمه به صورت شخصی.

-         تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) فرد بازنشسته و تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) افراد تحت تکفل وی درصورت درخواست صدور بیمه نامه جهت ایشان.

-         اصل بیمه نامه دوره گذشته.

-         تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده(فرم شماره 5).

-         تکمیل و ارائه فرم استفاده از تسهیلات بیمه(فرم شماره 4).

بیمه بدنه خودرو:

 

مقررات و شرایط:

-         35 درصد تخفیف در بیمه بدنه خودروهای شخصی سواری.

-         درصورتی که خودروهای مورد اشاره در بند فوق مشمول تخفیف صفر کیلومتر باشند (خودروهایی که از تاریخ شماره گذاری، گارانتی یا بیمه نامه شخص ثالث آنها کمتر از سه ماه گذشته باشد) ، 20 درصد تخفیف صفر و بیست درصد تخفیف گروهی همزمان برای آنها اعمال می شود.

-         دریافت حق بیمه بدنه خودروهای مذکور در بند 1، به صورت 30درصد حق بیمه نقد و مابقی حداکثر در8 قسط ماهانه متوالی (اولین قسط به سر رسید 1 ماه بعد از تاریخ صدور بیمه نامه) مشروط بر اینکه مبلغ هر قسط کمتر از000/500 ریال نباشد.

مدارک لازم:

-         تصویر مدرک شناسایی (کارت ملی و یا شناسنامه) فرد بازنشسته در صورت استفاده از بیمه به صورت شخصی.

-         تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) فرد بازنشسته و تصویر مدرک شناسایی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) افراد تحت تکفل وی ،درصورت درخواست صدور بیمه نامه جهت ایشان.

-         اصل بیمه نامه بدنه دوره گذشته.

-         تصویر بیمه نامه شخص ثالث دوره گذشته.

-         تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو(فرم شماره 6).

-         تکمیل و ارائه فرم استفاده از تسهیلات بیمه(فرم شماره 4).

 بیمه نامه حوادث انفرادی:

مقررات و شرایط:

-         15 درصد تخفیف در بیمه نامه حوادث انفرادی.

-         حضور متقاضی الزامی است.

مدارک لازم:

-         تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا شناسنامه) فرد بازنشسته در صورت استفاده از بیمه بصورت شخصی.

-         تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) فرد بازنشسته و تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) افراد تحت تکفل وی درصورت درخواست صدور بیمه نامه جهت ایشان.

-         تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی(فرم شماره 7).

-         تکمیل و ارائه فرم استفاده از تسهیلات بیمه(فرم شماره4).

 

بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی

 

مقررات و شرایط:

-         50درصد تخفیف برای کلیه خطرات بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی (به استثناء خطر زلزله و ترکیدن لوله های آب).

 

مدارک لازم:

-         تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا شناسنامه) فرد بازنشسته در صورت استفاده از بیمه بصورت شخصی.

-         تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) فرد بازنشسته و تصویر مدرک شناسائی (کارت ملی و یا صفحات اول و دوم شناسنامه) افراد تحت تکفل وی، درصورت درخواست صدور بیمه نامه جهت ایشان.

-         تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد آتش سوزی مسکونی(فرم شماره 8).

-         تکمیل و ارائه فرم استفاده از تسهیلات بیمه(فرم شماره 4).

 

سوال ؛بازنشستگان حقوق بگیر مرکز و بنادر چگونه می توانند بدون مراجعه حضوری ، احکام و فیش های حقوقی خود را دریافت  نمایند ؟ لطفا راهنمایی فرمایید ؟

پاسخ ؛ کلیه بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی حقوق بگیر مرکز می توانند به کمک اینترنت خانگی ، مراجعه به کافی نت ها و یا حتی از طریق گوشی های همراه هوشمند خود در سراسر ایران، فیش های حقوقی و احکام خود را دریافت نمایند. جهت ورود به سامانه صدور فیش حقوقی می توانند از طریق نشانی اینترنتی  http://www.pmopf.ir  اقدام نموده و پس از ورود در جایگاه های مشخص شده، با ورود کد پرسنلی و شماره ملی خود احکام ویا فیش های حقوقی خودرا به طور ماهانه مشاهده دریافت نمایند.ضمنا درصورت بروز هرگونه مشکل می توانندبا شماره 88190650-021 و شماره داخلی  111 امورفنی  بازنشستگی صندوق تماس حاصل نمایند.