یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/مسئولیت ها و اختیارات/قائم مقام و معاون اداری و مالی

قائم مقام و معاون اداری و مالی


قائم مقام و معاون اداری و مالی

 

-      پیگیری و اقدام در مورد کلیه اختیارات و مسئولیت هایی که از سوی شورا و رئیس صندوق به قائم مقام محول گردیده است.

-      هماهنگی ، نظارت و هدایت کلیه واحدهای تابعه صندوق در غیاب رئیس صندوق.

-      ایجاد هماهنگی و اعمال نظارت بر کلیه واحدهای تابعه مطابق با قوانین و مقررات و سیاست ها زیر نظر رئیس صندوق.

-      انجام مذاکره و برقراری ارتباط با سازمانها ، بانکها ، شرکتها و اشخاصی که به نحوی با صندوق در ارتباط می باشند در راستای پیشبرد اهداف و سیاست های تعیین شده صندوق.

-      پیگیری و نظارت بر امر وصول مطالبات و حقوق صندوق در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست های اعلام شده.

-      تهیه و ارایه گزارشها ، طرحها و آمار مورد نیاز جهت کمک به تصمیم گیری های کلان صندوق.

-      تهیه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و ضوابط عملیاتی و اجرایی در چارچوب قوانی و مقررات زیر نظر رئیس صندوق.

-      تهیه و ارایه بودجه سالانه و صورت های مالی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات زیر نظر رئیس صندوق.

-      امضای احکام تغییر حقوق و مزایای بازنشستگان و موظفین صندوق.

-      شرکت در جلسات شورا در غیاب رئیس صندوق.

-      پیگیری سایر امور ارجاع شده از سوی مقامات مافوق.