یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مسئول امور اداری


مسئول امور اداری

 

-       مدیریت منابع انسانی صندوق.

-       برنامه ریزی و انجام امور مربوط به جذب و استخدام ، آموزش و بهسازی و طبقه بندی مشاغل صندوق.

-       برامه ریزی و تامین امور رفاهی کارکنان و مشترکین صندوق.

-       تنظیم آیین نامه ها و مقررات اداری و استخدامی صندوق و نظارت بر حسن اجرای آنها.

-       نظارت بر حضور و غیاب کارکنان و انضباط اداری صندوق.

-       نضارت بر حسن اجرای تشکیلات و تنظیم تغییرات پیشنهادی صندوق.

-       برنامه ریزی و رسیدگی بر امور جابجایی ، انتصاب ، ترفیع ، پاداش و خروج از خدمت کارکنان صندوق.

-       بررسی و ارایه طرح های مناسب در راستای افزایش انگیزش و ارتقای سطح بهره وری منابع انسانی صندوق.

-       برنامه ریزی و ارایه پیشنهاد در مورد نحوه استقرار و فضای اداری واحدها و پرسنل به رئیس صندوق در جهت بهبود فرایند کار.

-       رسیدگی به امور بیمه و خدمات درمانی کارکنان صندوق و خانواده های آنان.

-       برنامه ریزی و تامین خدمات پشتیبانی مورد نیاز واحدهای صندوق در زمینه خدمات عمومی ، پذیرایی ، نقلیه ، ارتباطات ، خرید کالا و ملزومات ، ارسال و مراسلات ، حراست ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات.

-       برنامه ریزی و تامین خدمات اداری صندوق در زمینه امور دبیرخانه و بایگانی مکاتبات و مستندات.

-       هدایت پرسنل تابعه و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله.

-       انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.