یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مسئول امور فنی


مسئول امور فنی بازنشستگی

 

-       برنامه ریزی ، نظارت و هدایت پرسنل امور فنی در جهت حسن اجرای وظایف محوله.

-       بررسی و تنظیم آیین نامه ها و مقررات بازنشستگی در جهت تسهیل و بهبود نظام مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن.

-       مطالعه ، ارایه پیشنهاد و طراحی سیستم های مختلف بازنشستگی در جهت افزایش مشارکت مشترکین و منابع وصولی صندوق.

-       رسیدگی و پیگیری کلیه امور مربوط به دریافت ، انتقال و استرداد کسور بازنشستگی مشترکین صندوق.

-       نگهداری مناسب اسناد و مدارک مربوط به اطلاعات مشترکین صندوق.

-       نظارت و انجام امور مربوط به دریافت اطلاعات کسور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوق.

-       کنترل اطلاعات کسور بازنشستگی ارسالی از مرکز و بنادر تابعه با حساب مربوط به کسور بازنشستگی.

-       تهیه و ارایه گزارش کسور بازنشستگی جهت تنظیم بودجه صندوق.

-       نظارت و همکاری در انجام دریافت کسور بازنشستگی کلیه مشترکین این صندوق از سازمانها و صندوق های بازنشستگی کشور.

-       نظارت و پیگیری استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی کارکنانی که به علت استعفا ، بازخرید خدمت با درخواست مستخدم ، انفصال دایم ، اخراج و بازخریدی از شمول مشترکین صندوق خارج شده اند.

-       نظارت و رسیدگی در خصوص تعیین و اصلاح بدهی مربوط به سنوات خدمت غیررسمی.

-       بررسی ، محاسبه و استرداد کسور بازنشستگی مطابق با قوانین و مقررات مربوطه.

-       بررسی و پیگیری استرداد اضافه واریزی / اشتباه واریزی و کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال مطابق با قوانین و مقررات مربوطه.

-       نظارت بر صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان و  موظفین مشترک صندوق در چارچوب قوانین و مقررات.

-       تهیه آمار و گزارش های مدیریتی مورد نیاز صندوق در زمینه های امور فنی.

-       نظارت بر تکمیل بانک اطلاعاتی و همچنین نگهداری مناسب اسناد ، مدارک و اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی مشترکین صندوق.

-       انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.