یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مسئول امور مالی

 

مسئول امور مالی

 

-       برنامه ریزی ، نظارت و هدایت پرسنل امور مالی و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله.

-       نظارت و برنامه ریزی امور مربوط به دریافت حقوق کارکنان ، مشترکین و قراردادهای صندوق.

-       تنظیم آیین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی صندوق و انجام اقدامات لازم جهت اجرای آن.

-       کنترل اسناد و مدارک مالی از نظر اصالت و صحت محاسبات انجام شده و تایید آنها جهت ثبت در دفاتر مالی صندوق.

-       برنامه ریزی و رسیدگی به امور مالی (کارکنان و مشترکین) و حساب پس انداز کارکنان صندوق.

-       بررسی مدارک و مستندات موضوع اسناد حسابداری و مطابقت آنها با طبقه بندی بعمل آمده در مورد سرفصل حسابها.

-       کنترل اسناد پرداختی و دریافتی و صدور مجوز پرداخت طبق ضوابط مربوطه و تایید عملیات انجام شده.

-       کنترل مستمر وضعیت نقدینگی صندوق.

-       نظارت و همکاری در تهیه صورتها و اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و جوابگویی به آنها.

-       بررسی و تایید پیشنهادها در مورد ایجاد و یا تغییر در حسابها.

-       کنترل و تایید لیست های پرداخت مساعده و حقوق و دستمزد و پاداش های کارکنان.

-       نظارت بر ثبت صحیح و به موقع اسناد مالی در دفاتر قانونی.

-       نظارت بر کنترل تنخواه گردان های داده شده به سایر قسمت ها و تسویه آنها با مسئولان مربوطه.

-       اعمال نظارت لازم جهت انطباق درآمدها ، دریافتها و پرداختها با قوانین و مقررات ، روشها و آیین نامه های صندوق.

-       نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم گزارش های مالی.

-       نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه صندوق.

-       نظارت و همکاری در بستن حسابهای صندوق در پایان سال مالی و تهیه صورتهای مالی.

-       پیگیری وصول مطالبات صندوق در موعدهای مقرر.

-       انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.