یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

رئیس صندوق

 

رئیس صندوق

 

-      برنامه ریزی ،هماهنگی ، هدایت و نظارت مالی و فنی کلیه عملیات و واحدهای تابعه در جهت تحقق اهداف و سیاست های صندوق.

-      انجام مذاکره و انعقاد قرارداد با کارفرمایان و پیمانکاران طرف معامله با صندوق در چارچوب ضوابط مالی و معاملاتی مصوب صندوق.

-      انجام تدابیر مناسب جهت افزایش بهره وری صندوق.

-      تهیه طرح ها ، دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و اساسنامه های مورد نیاز صندوق و ارایه به شورا جهت تصویب در راستای بهبود عملکرد و افزایش منابع.

-      تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی صندوق و ارایه به شورا جهت اتخاذ تدابیر.

-      صدور اجازه دریافت و پرداخت وجه نقد از حسابهای صندوق طبق مقررات.

-      تحصیل وام و تسهیلات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص و مشترکین بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر صندوق.

-      نصب و عزل کلیه کارکنان صندوق.

-      پیگیری امور حقوقی و قضایی صندوق در مراجع ذیربط.

-      تایید و امضای کلیه اسناد و مدارک تعهدآور صندوق.